2006/Apr/16

พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ในภาษาจีน

หลักการอ่านภาษาจีน

ในภาษาจีนจะแบ่งส่วนประกอบของ pinyin เป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนของพยัญชนะ 23 ตัว

2. ส่วนของสระ ซึ่งมีทั้งสระหลักและสระผสม

3. ส่วนของวรรณยุกต์

พยัญชนะของจีน มีทั้งหมด 23 ตัว

1. เสียงพยัญชนะต้นของภาษาจีนมี 21 เสียงดังนี้

เสียงจากริมฝีปาก เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องกลั้นลมหายใจไว้ แล้วปล่อยลมหายใจออกไปอย่างฉับพลัน

o โอ= b โป๊ะ p โพ๊ะ m โม๊ะ f โฟ๊ะ

เสียงจากปุ่มเหงือก เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นติดกับเหงือก และฟันบน กลั้นลมหายใจไว้แล้วปล่อยลมหายใจออกมาอย่างฉับพลัน

e เออ= d เต๊อะ t เท๊อะ n เน๊อะ l เล๊อะ

เสียงเพดานอ่อน เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ให้ใช้โคนลิ้นติดกับเหงือกและฟันบน กลั้นลมหายใจไว้ แล้วปล่อยลมหายใจออกมาอย่างฉับพลัน

e เออ= g เก๊อะ k เค๊อะ h เฮ๊อะ

เสียงปลายลิ้น - ฟัน เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นชิดกับฟันบน แล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกมา

i อี= z จือ c ชือ s ซือ

เสียงปลายลิ้น - เพดาลแข็ง เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นห่อสูงขึ้นจนติดกับเหงือกและฟันบน แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมา(ห่อลิ้น)**เสียงนี้ในภาษาไทยไม่มี

i อี= zh จือฺ ch ชือฺ sh ซือฺ r รฺยือ

เสียงปุ่มเหงือก เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากที่ปลายลิ้น

i อี= j จี q ชี x ซี

2. เสียงพยัญชนะกึ่งสระมี 2 เสียง คือ

i อี= y ยี เป็นเสียงที่คล้ายสระ i (อี) แต่ออกสั้นกว่า

u วู= w เป็นเสียงสั้น

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

เสียงสระ

1. เสียงสระเดี่ยวมี 6 เสียงดังนี้

a อา o โอ e เออ i อี u วู ü ยี-วู(เวลาออกเสียงให้ทำริมฝีปากเป็นรูปแบนกลมแล้วรวมเสียงขึ้นจนกลายเป็นเสียงเดียวกัน)

2. เสียงสระผสมมี 30 เสียง ดังนี้ (เพื่อความง่ายที่จำเราจะเรียงเสียงสระผสมตามสระตัวนำ)

a อา --> ai อาย ao เอา an อาน ang อาง

o ออ --> ou โอว ong อง

e เออ --> er เออร์(ห่อลิ้น) ei เอย en เอิน eng เอิง

i อี --> ia ยาiao เยียว ie(ê) เย iou(iu) โยว

ian เยียน in ยีน iang เยียง ing ยิง

iong ยง

u วู --> ua วา uo โว uai วาย uei(ui) เวย

uan วาน uen(un) เวิน uang วาง ueng เวิง

ü ยี-วู --> üe เยว üan เยวียน ün ยูน

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

ตารางสรุปสระ

1

-

2

i = y

3

u = w

4

ü = yu

a,o,e

i

u

ü

a

ia

ua

o

uo

e

er

ê

ie

üe

ai

uai

ei

uei

ao

iao

ou

iou

an

ian

uan

üan

en

uen

in

ün

ang

iang

uang

eng

ueng

ong

iong

ing

http://h2ooiolist.exteen.com

หลักที่สำคัญของภาษาจีน (ควรจำให้ได้)

1. มีเสียงพยัญชนะสะกด 3 เสียงต้องตามหลังเสียงสระ คือ -n , -ng เทียบได้กับมาตราแม่กนและกงในภาษาไทย ส่วนอีกเสียงคือ r มีไว้แสดงเสียงที่เกิดจากปลายลิ้นงอขึ้นไปแจะเพดานแข็ง

2. ในกรณีที่สระที่เริ่มต้นด้วยสระ i (รวมสระเดี่ยว i ) เป็นพยางค์ตามลำพัง โดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ y เติมหรือแทนสระ i เช่น

i --> yi ia --> ya iao --> yao

ie --> ye iou --> you ian --> yan

in --> iang iang --> yang

ing --> ying iong --> yong

3. ในกรณีสระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดียว ü) เป็นพยางค์ตามลำพังโดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ y ไว้อยู่ข้างหน้าโดยต้องตัดจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนของ ü ไป เช่น

ü --> yu üe --> yue

üan --> yuan ün --> yun

4. ในกรณีที่สระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดี่ยว ü) เป็นพยางค์ตามลำพัง โดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ w เติมหรือแทนสระ ü เช่น

u --> wu ua --> wa uo --> wo

uai --> wai uei --> wei uan --> wan

uen --> wen uang --> wang ueng --> weng

5. ในกรณีสระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดียว ü) ประสมกับพยัญชนะ j q x ให้ตัดจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนของ ü ไป แต่เวลาประสมกับพยัญชนะ l n จะละสองจุดดังกล่าวไม่ได้

6. สระ e ในสระผสม ie üe เสียงจริงคือ ê แต่เพื่อความสะดวกเวลาเขียนยังคงเขียนเป็น e

7. ในกรณีสระ i ตามหลังพยัญชนะ z c s zh ch sh r เสียงจริงของ i ผันไปตามพยัญชนะ ยังคงเชียนเป็น zi ci si zhi chi shi ri

8. ในกรณีสระผสม iou uei uen ประสมกับพยัญชนะ ให้ย่อเป็น iu ui un ตามลำดับ คือ

iou --> iu เช่น diū

uei --> ui เช่น duì

uen --> un เช่น dūn

credit : ดัดแปลงมาจากชีทเรียนพิเศษภาษาจีนที่ ma-ed

เครื่องหมายวรรคเสียง [Dividing mark]

เมื่อพยางค์เสียงที่ขึ้นต้นด้วย a, o, e ตามอยู่หลังพยางค์เสียงอื่น หากระยะแบ่งเขตของพยางค์เกิดความสับสนจะใช้เครื่องหมาย ( )มาคั่นกลาง เช่น Tiān ānmén

credit : ดัดแปลงมาจากชีทเรียนพิเศษภาษาจีนที่ ma-ed

วรรณยุกต์ของจีนมี 4 รูป

阴平 阳平 上声 去声  เสียงเบา

ˉ ˊ ˇ ˋ

อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง ชวี่เซิง เสียงเบา

1. วรรณยุกต์เสียงที่ 1 เรียกว่า อินผิง ( ˉ )เป็นเสียงราบเรียบแต่ค่อนข้างสูง = วรรณยุกต์เสียงสามัญของไทย

2. วรรณยุกต์เสียงที่ 2 เรียกว่า เอี๋ยงผิง ( ˊ )เป็นเสียง กลาง-ขึ้น-สูง = วรรณยุกต์เสียงจัตวาของไทย

3. วรรณยุกต์เสียงที่ 3 เรียกว่า ส่างเซิง ( ˇ )เป็นเสียง ต่ำ-ขึ้น = เวรรณยุกต์เสียงเอกของไทย

4 วรรณยุกต์เสียงที่ 4 เรียกว่า ชวี่เซิง ( ˋ ) เป็นเสียงสูง-ตก = เทียบกับวรรณยุกต์เสียงโทของไทย

ตัวอย่าง วรรณยุกต์ไทย ปา ป๋า ป่า ป้า

วรรณยุกต์ไทย

หลักการวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ มีดังนี้

1. เครื่องหมายวรรณยุกต์จะอยู่บนสระเท่านั้น (และดูอย่างไงล่ะ)

สรุป ให้ใส่ตามสระดังนี้ a o e i u ü ตามลำดับ คือถ้าในคำคำหนึ่งมีสระอยู่หลายๆๆตัวไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนดีก็ให้ใส่ที่สระ a o e i u ü เช่น

zao --> zǎo (เจ่า) เช้า

姐姐 jie jie --> jiě jiě (เจ่ย์ เจย์) พี่สาว

หลักการผสมคำ

การผสมคำเป็น pinyin จะประกอบด้วยการผสม 2 แบบ ดังนี้

1. ผสมระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 1 ตัว

2. ผสมระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 2 ตัว

การผสมคำจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วยสระและวรรณยุกต์เสมอๆ เช่น

การผสมคำระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 1 ตัว

เขา (ผู้ชาย) tā (ทา)

ประกอบด้วย

วรรณยุกต์ในที่นี้เป็นเสียง 1 คือ

tā สระหลัก ซึ่งในที่นี้เป็นสระเดี่ยวคือ a (อา) =

เท๊อะ + อา = ทา + วรรณยุกต์ = ทา

พยัญชนะในที่นี้คือ t (เท๊อะ)

การผสมคำระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 2 ตัว

เหลือง huáng (หว๋าง)

ประกอบด้วย

วรรณยุกต์ในที่นี้เป็นเสียง 2 คือ ˊ

huáng สระตัวที่สอง ในที่นี้คือ ang (อัง)

สระตัวแรก ในที่นี้คือ u (วู)

(สระสองตัวรวมกันได้เป็น u + ang = วู + อัง = วาง)

= เฮ๊อะ + วาง = หวาง + วรรณยุกต์ ˊ = หว๋าง

พยัญชนะในที่นี้คือ h (เฮ๊อะ)

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

กว่าจะเขียนหน้านี้เสร็จทำเอาแทบแย่เลยนะเนี้ย เฮ้ยเรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์เสร็จสักที นี่แค่การเริ่มต้น เด๊ยวจารีบพิมพ์ลงน้า
#1  by  h2ooiolist At 2006-04-16 22:22, 

ni hao !!!
ni de Blog hen hao
xie xie ni lai kan le wo de Blog

Ps...yin wei ni de Blog zai jiao ping yin
suo yi wo yong ping yin gei ni xie de comment

#2  by  **==_ナナ_==** At 2006-04-21 01:20, 
วรรณยุกต์
#3  by  1 (58.147.92.8) At 2006-11-23 12:56, 
#4  by   (203.113.44.74) At 2007-01-17 22:23, 
ni hao
ren shi ni hen gaoxing
#5  by  li mei (218.63.244.67) At 2007-08-14 21:09, 
ddddddddddddddddddddddddddddddd surprised smile question tongue
#6  by  เอิร์น (58.10.146.89) At 2008-06-06 09:47, 
surprised smile question angry smile angry smile confused smile embarrassed sad smile big smile
#7  by   (58.136.228.66) At 2008-06-19 18:36, 
ช่วยกรุณา ส่งสระภาษาจีนให้ด้วยครับ
จะไปทำรายงาน
#8  by  บรรเจิด ศิริอารมย์ (125.25.116.102) At 2008-10-29 13:37, 
#9  by   (125.25.139.230) At 2009-03-29 11:43, 
#10  by   (114.128.146.249) At 2009-04-17 12:22, 
กำลังเรียนจีนอยู่เรย แต๊งนะจ๊ะconfused smile
#11  by  ลูกแก้ว (202.44.135.34) At 2009-04-21 11:12, 
你好!! 我叫汪萍萍.

这个很好啊!question cry

谢谢..ขอบคุณค่ะ...555+
#12  by   (61.19.46.94) At 2009-05-08 19:21, 
ขอบคุณมากค่ะ~.............
พอดีที่ร.ร.ให้เลือกวิชาเพิ่มเติม มีภาษาจีนด้วย(แบบว่าอยากเรียน)แต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนเลยToT~
ก็เลยเข้ามาศึกษาไว้อ๊า~
#13  by  คนขี้สงสัย (115.67.137.30) At 2009-05-13 14:04, 
#14  by   (125.25.8.191) At 2009-05-16 07:06, 
#15  by  เดด (118.172.199.224) At 2009-05-23 11:23, 
#16  by  แอป (124.121.128.144) At 2009-06-09 16:35, 
บ้าป่ะ

ดูจากเราดีกว่าเราเรียนภาษาจีน

bปัว Pพัว mมัว fฟัว

dเตอ tเทอ nเนอ lเลอ

gเกอ kเคอ hเหอ

jจี cชี xซี

zจือ cชือ sซือ

zhจือ chชือ shซือ rยือ *พวกนี้เอาลิ้นแตะเพดานนะ

yอี wวู sad smile
#17  by  แอป (124.121.128.144) At 2009-06-09 16:38, 
wink
#18  by   (125.27.33.239) At 2009-06-22 20:57, 
นี้ฮาวมาsurprised smile
#19  by   (114.128.241.148) At 2009-07-02 19:12, 
谢谢你了!因为找了半天还是找不到,我可以用你的材料去辅导我的学生了。confused smile
#20  by  nabenshun (124.122.169.180) At 2009-07-16 13:46, 


#21  by   (124.122.69.235) At 2009-08-01 14:15, 


#22  by   (124.122.69.235) At 2009-08-01 14:15, 
#23  by  วใ (124.157.231.117) At 2009-08-12 15:47, 
เราเป็นคนไทยนะconfused smile
#24  by   (125.25.85.202) At 2009-08-25 15:48, 
ดีจร้า
#25  by   (58.10.146.123) At 2009-08-26 08:59, 
sad smile angry smile question surprised smile wink cry
#26  by   (58.10.146.123) At 2009-08-26 09:01, 
#27  by   (124.121.161.35) At 2009-09-07 17:58, 
เจ้งมักมากเล้ยแต่น่าจาละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
surprised smile cry
#28  by  นุ่น (117.47.193.253) At 2009-10-31 17:18, 
เก่งมาก สมัยเราเรียนหลักสูตรไต้หวัน
แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นหลักสูตรจีนแผ่นดินใหญ่
เราเลยอยากเรียนรู้เรื่อง พินอิน และ ตัวอักษรย่อเพิ่มเติม
เขียนได้เข้าใจดี จะติดตามนะคะopen-mounthed smile
#29  by  lu ping (222.123.179.99) At 2009-11-03 08:16, 
อยากได้ พญัชนะ ภาษาจีนอะ

ช่วยหน่อยน้ะ sad smile
#30  by  จุด จุด จุด (91.180.6.56) At 2009-11-30 02:03, 
ยากจัง แต่ก้อหนุกดีจร้าangry smile big smile big smile big smile question question
#31  by  12 (203.113.18.215) At 2009-11-30 14:16, 
ยากจัง แต่ก้อหนุกดีจร้าangry smile big smile big smile big smile question question
#32  by  12 (203.113.18.215) At 2009-11-30 14:17, 
ยากจัง แต่ก้อหนุกดีจร้าangry smile big smile big smile big smile question question
#32  by  12 (203.113.18.215) At 2009-11-30 14:17, 
หนูเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนsad smile
#34  by   (124.120.49.195) At 2010-01-01 09:00, 
หนูเรียนจีนกับแม่confused smile sad smile
#35  by  2 (124.120.49.195) At 2010-01-01 09:01, 
ยากจัง แต่จะพยายามทำให้ได้ค่ะ
#36  by  oooo (61.19.66.16) At 2010-01-03 14:12, 
อีเตี้ย ห้องสมุดโรงเรียนหนองบัว
#37  by  จากเด็กที่ถูกอีเตี้ยด่า (203.172.161.66) At 2010-01-14 13:19, 
อยากเรียนภาษาจีน ตัวสกด พินอิง
#38  by  ตั้งลี่เจิน (58.8.48.3) At 2010-03-10 17:39, 
เฮ้อ ไม่รุว่าจะอ่านออกรึป่าวชาติเนี้ย??sad smile
#39  by  น้อย น้อยหน่อย (58.9.191.133) At 2010-03-27 13:21, 
ขอบคุณครับ
#40  by  โคตรเซียน (118.174.38.253) At 2010-03-31 02:03, 
ซี่กัน
question
#41  by  B.O.Y. (118.173.244.175) At 2010-04-03 11:42, 
ni hao laoshi
xie xie very mach
for your page
cry confused smile big smile
#42  by  nini (202.139.223.18) At 2010-04-10 20:28, 
#43  by  งง (125.26.184.214) At 2010-04-19 21:29, 
surprised smile wink wink
#44  by  ยบ (117.47.184.206) At 2010-04-22 13:58, 
big smile sad smile embarrassed
#45  by   (222.123.72.74) At 2010-05-20 21:04, 
angry smile tongue angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile
#46  by   (115.67.52.7) At 2010-05-25 19:46, 
#47  by  .... (118.174.41.86) At 2010-06-09 18:12, 
อยากมากเเต่สนุกดีsad smile sad smile sad smile
#48  by  เเพม (114.128.179.39) At 2010-06-12 12:25, 
แม้งไม่รู้เรื่องเลย
#49  by  gool (124.122.54.230) At 2010-06-26 18:57, 
sad smile tongue question tongue tongue tongue
#50  by   (125.27.105.107) At 2010-07-02 23:29, 

<< Home