2006/Apr/16

พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ในภาษาจีน

หลักการอ่านภาษาจีน

ในภาษาจีนจะแบ่งส่วนประกอบของ pinyin เป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนของพยัญชนะ 23 ตัว

2. ส่วนของสระ ซึ่งมีทั้งสระหลักและสระผสม

3. ส่วนของวรรณยุกต์

พยัญชนะของจีน มีทั้งหมด 23 ตัว

1. เสียงพยัญชนะต้นของภาษาจีนมี 21 เสียงดังนี้

เสียงจากริมฝีปาก เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องกลั้นลมหายใจไว้ แล้วปล่อยลมหายใจออกไปอย่างฉับพลัน

o โอ= b โป๊ะ p โพ๊ะ m โม๊ะ f โฟ๊ะ

เสียงจากปุ่มเหงือก เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นติดกับเหงือก และฟันบน กลั้นลมหายใจไว้แล้วปล่อยลมหายใจออกมาอย่างฉับพลัน

e เออ= d เต๊อะ t เท๊อะ n เน๊อะ l เล๊อะ

เสียงเพดานอ่อน เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ให้ใช้โคนลิ้นติดกับเหงือกและฟันบน กลั้นลมหายใจไว้ แล้วปล่อยลมหายใจออกมาอย่างฉับพลัน

e เออ= g เก๊อะ k เค๊อะ h เฮ๊อะ

เสียงปลายลิ้น - ฟัน เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นชิดกับฟันบน แล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกมา

i อี= z จือ c ชือ s ซือ

เสียงปลายลิ้น - เพดาลแข็ง เวลาออกเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ต้องให้ปลายลิ้นห่อสูงขึ้นจนติดกับเหงือกและฟันบน แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมา(ห่อลิ้น)**เสียงนี้ในภาษาไทยไม่มี

i อี= zh จือฺ ch ชือฺ sh ซือฺ r รฺยือ

เสียงปุ่มเหงือก เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากที่ปลายลิ้น

i อี= j จี q ชี x ซี

2. เสียงพยัญชนะกึ่งสระมี 2 เสียง คือ

i อี= y ยี เป็นเสียงที่คล้ายสระ i (อี) แต่ออกสั้นกว่า

u วู= w เป็นเสียงสั้น

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

เสียงสระ

1. เสียงสระเดี่ยวมี 6 เสียงดังนี้

a อา o โอ e เออ i อี u วู ü ยี-วู(เวลาออกเสียงให้ทำริมฝีปากเป็นรูปแบนกลมแล้วรวมเสียงขึ้นจนกลายเป็นเสียงเดียวกัน)

2. เสียงสระผสมมี 30 เสียง ดังนี้ (เพื่อความง่ายที่จำเราจะเรียงเสียงสระผสมตามสระตัวนำ)

a อา --> ai อาย ao เอา an อาน ang อาง

o ออ --> ou โอว ong อง

e เออ --> er เออร์(ห่อลิ้น) ei เอย en เอิน eng เอิง

i อี --> ia ยาiao เยียว ie(ê) เย iou(iu) โยว

ian เยียน in ยีน iang เยียง ing ยิง

iong ยง

u วู --> ua วา uo โว uai วาย uei(ui) เวย

uan วาน uen(un) เวิน uang วาง ueng เวิง

ü ยี-วู --> üe เยว üan เยวียน ün ยูน

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

ตารางสรุปสระ

1

-

2

i = y

3

u = w

4

ü = yu

a,o,e

i

u

ü

a

ia

ua

o

uo

e

er

ê

ie

üe

ai

uai

ei

uei

ao

iao

ou

iou

an

ian

uan

üan

en

uen

in

ün

ang

iang

uang

eng

ueng

ong

iong

ing

http://h2ooiolist.exteen.com

หลักที่สำคัญของภาษาจีน (ควรจำให้ได้)

1. มีเสียงพยัญชนะสะกด 3 เสียงต้องตามหลังเสียงสระ คือ -n , -ng เทียบได้กับมาตราแม่กนและกงในภาษาไทย ส่วนอีกเสียงคือ r มีไว้แสดงเสียงที่เกิดจากปลายลิ้นงอขึ้นไปแจะเพดานแข็ง

2. ในกรณีที่สระที่เริ่มต้นด้วยสระ i (รวมสระเดี่ยว i ) เป็นพยางค์ตามลำพัง โดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ y เติมหรือแทนสระ i เช่น

i --> yi ia --> ya iao --> yao

ie --> ye iou --> you ian --> yan

in --> iang iang --> yang

ing --> ying iong --> yong

3. ในกรณีสระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดียว ü) เป็นพยางค์ตามลำพังโดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ y ไว้อยู่ข้างหน้าโดยต้องตัดจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนของ ü ไป เช่น

ü --> yu üe --> yue

üan --> yuan ün --> yun

4. ในกรณีที่สระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดี่ยว ü) เป็นพยางค์ตามลำพัง โดยไม่มีพยัญชนะ ให้ใช้พยัญชนะกึ่งสระ w เติมหรือแทนสระ ü เช่น

u --> wu ua --> wa uo --> wo

uai --> wai uei --> wei uan --> wan

uen --> wen uang --> wang ueng --> weng

5. ในกรณีสระที่เริ่มต้นด้วยสระ ü (รวมสระเดียว ü) ประสมกับพยัญชนะ j q x ให้ตัดจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนของ ü ไป แต่เวลาประสมกับพยัญชนะ l n จะละสองจุดดังกล่าวไม่ได้

6. สระ e ในสระผสม ie üe เสียงจริงคือ ê แต่เพื่อความสะดวกเวลาเขียนยังคงเขียนเป็น e

7. ในกรณีสระ i ตามหลังพยัญชนะ z c s zh ch sh r เสียงจริงของ i ผันไปตามพยัญชนะ ยังคงเชียนเป็น zi ci si zhi chi shi ri

8. ในกรณีสระผสม iou uei uen ประสมกับพยัญชนะ ให้ย่อเป็น iu ui un ตามลำดับ คือ

iou --> iu เช่น diū

uei --> ui เช่น duì

uen --> un เช่น dūn

credit : ดัดแปลงมาจากชีทเรียนพิเศษภาษาจีนที่ ma-ed

เครื่องหมายวรรคเสียง [Dividing mark]

เมื่อพยางค์เสียงที่ขึ้นต้นด้วย a, o, e ตามอยู่หลังพยางค์เสียงอื่น หากระยะแบ่งเขตของพยางค์เกิดความสับสนจะใช้เครื่องหมาย ( )มาคั่นกลาง เช่น Tiān ānmén

credit : ดัดแปลงมาจากชีทเรียนพิเศษภาษาจีนที่ ma-ed

วรรณยุกต์ของจีนมี 4 รูป

阴平 阳平 上声 去声  เสียงเบา

ˉ ˊ ˇ ˋ

อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง ชวี่เซิง เสียงเบา

1. วรรณยุกต์เสียงที่ 1 เรียกว่า อินผิง ( ˉ )เป็นเสียงราบเรียบแต่ค่อนข้างสูง = วรรณยุกต์เสียงสามัญของไทย

2. วรรณยุกต์เสียงที่ 2 เรียกว่า เอี๋ยงผิง ( ˊ )เป็นเสียง กลาง-ขึ้น-สูง = วรรณยุกต์เสียงจัตวาของไทย

3. วรรณยุกต์เสียงที่ 3 เรียกว่า ส่างเซิง ( ˇ )เป็นเสียง ต่ำ-ขึ้น = เวรรณยุกต์เสียงเอกของไทย

4 วรรณยุกต์เสียงที่ 4 เรียกว่า ชวี่เซิง ( ˋ ) เป็นเสียงสูง-ตก = เทียบกับวรรณยุกต์เสียงโทของไทย

ตัวอย่าง วรรณยุกต์ไทย ปา ป๋า ป่า ป้า

วรรณยุกต์ไทย

หลักการวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ มีดังนี้

1. เครื่องหมายวรรณยุกต์จะอยู่บนสระเท่านั้น (และดูอย่างไงล่ะ)

สรุป ให้ใส่ตามสระดังนี้ a o e i u ü ตามลำดับ คือถ้าในคำคำหนึ่งมีสระอยู่หลายๆๆตัวไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนดีก็ให้ใส่ที่สระ a o e i u ü เช่น

zao --> zǎo (เจ่า) เช้า

姐姐 jie jie --> jiě jiě (เจ่ย์ เจย์) พี่สาว

หลักการผสมคำ

การผสมคำเป็น pinyin จะประกอบด้วยการผสม 2 แบบ ดังนี้

1. ผสมระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 1 ตัว

2. ผสมระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 2 ตัว

การผสมคำจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วยสระและวรรณยุกต์เสมอๆ เช่น

การผสมคำระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 1 ตัว

เขา (ผู้ชาย) tā (ทา)

ประกอบด้วย

วรรณยุกต์ในที่นี้เป็นเสียง 1 คือ

tā สระหลัก ซึ่งในที่นี้เป็นสระเดี่ยวคือ a (อา) =

เท๊อะ + อา = ทา + วรรณยุกต์ = ทา

พยัญชนะในที่นี้คือ t (เท๊อะ)

การผสมคำระหว่างพยัญชนะ 1 ตัว กับสระ 2 ตัว

เหลือง huáng (หว๋าง)

ประกอบด้วย

วรรณยุกต์ในที่นี้เป็นเสียง 2 คือ ˊ

huáng สระตัวที่สอง ในที่นี้คือ ang (อัง)

สระตัวแรก ในที่นี้คือ u (วู)

(สระสองตัวรวมกันได้เป็น u + ang = วู + อัง = วาง)

= เฮ๊อะ + วาง = หวาง + วรรณยุกต์ ˊ = หว๋าง

พยัญชนะในที่นี้คือ h (เฮ๊อะ)

credit : http://h2ooiolist.exteen.com

Comment

Comment:

Tweet


สระนาสิกคืออะรัยคับ
#138 by (171.101.197.181|171.101.197.181) At 2015-08-28 14:45,
#137 by (49.230.87.201|49.230.87.201) At 2015-08-04 22:52,
confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#136 by (114.109.49.62|114.109.49.62) At 2015-07-27 21:39,
#135 by (58.11.241.56|58.11.241.56) At 2015-07-22 16:01,
#134 by (58.11.241.56|58.11.241.56) At 2015-07-22 16:01,
confused smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile
#133 by (49.230.178.157|49.230.178.157) At 2015-07-21 21:23,
confused smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile
#132 by (49.230.178.157|49.230.178.157) At 2015-07-21 21:23,
embarrassed embarrassed
#131 by รฐนนท วรรณวงค์ (49.230.156.94|49.230.156.94) At 2015-05-14 21:19,
  รักนะ 
#130 by (49.228.199.150|49.228.199.150) At 2015-04-23 16:51,
งงembarrassed
#129 by (1.10.246.22|1.10.246.22) At 2015-03-24 14:32,
embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
#128 by (171.4.58.194|171.4.58.194) At 2015-02-16 18:24,
#127 by (118.172.110.181|118.172.110.181) At 2015-02-09 19:30,
double wink wink
#126 by (27.55.26.191|27.55.26.191) At 2014-11-30 00:44,
embarrassed 
#125 by (27.55.219.211|27.55.219.211) At 2014-11-29 13:39,
#124 by เะ้ (101.108.185.193|101.108.185.193) At 2014-09-26 21:34,
bank
#123 by (118.172.243.214|192.168.88.54, 118.172.243.214) At 2014-08-10 21:53,
tongue surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed cry cry cry cry cry cry double wink double wink double wink double wink
#122 by (202.29.243.205|192.168.2.36, 202.29.243.205) At 2014-08-01 18:07,
big smile big smile big smile big smile
#121 by (223.205.164.65|223.205.164.65) At 2014-07-30 17:20,
#120 by http://youtu.be/fswYVMUW3kQ (58.11.27.148|58.11.27.148) At 2014-07-22 20:31,
#119 by (58.11.27.148|58.11.27.148) At 2014-07-22 20:31,
embarrassed
#118 by (58.11.27.148|58.11.27.148) At 2014-07-22 20:30,
#117 by (49.230.166.192|49.230.166.192) At 2014-07-19 16:44,
-v[86o0ikkkkbig smile big smile big smile big smile big smile
#116 by 0ik (27.55.19.4|27.55.19.4) At 2014-07-09 20:02,
confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile angry smile wink wink
#115 by (49.230.66.252|10.151.11.105, 49.230.66.252) At 2014-07-06 08:55,
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
#114 by (49.230.66.252|10.151.11.105, 49.230.66.252) At 2014-07-06 08:54,
cry double wink wink
#113 by (101.51.247.70|101.51.247.70) At 2014-06-04 20:12,
big smile กิ๊ง
#112 by (180.180.230.148|180.180.230.148) At 2014-05-30 18:50,
#111 by (49.230.148.69|49.230.148.69) At 2014-05-26 23:12,
goodbig smile
#110 by (125.27.232.24|125.27.232.24) At 2014-05-22 21:42,
ำำำำ
#109 by ำำำ (1.1.205.35|1.1.205.35) At 2014-05-22 17:49,
5
#108 by (49.48.249.27|49.48.249.27) At 2014-05-21 17:59,
จะพยายามbig smile
#107 by (110.78.177.88|110.78.177.88) At 2014-05-08 19:45,
#106 by ff (49.230.90.206|10.8.164.15, 49.230.90.206) At 2014-04-27 11:56,
ขออบคุนมากๆสำหรับความรู้  big smile open-mounthed smile confused smile question
#105 by เฟีย (49.230.119.70|10.174.147.100, 49.230.119.70) At 2014-04-27 10:09,
ดีสุดๆๆembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed open-mounthed smile
#104 by (125.27.83.211|125.27.83.211) At 2014-04-09 23:08,
#103 by (49.230.176.214|49.230.176.214) At 2014-03-18 08:10,
angry smile angry smile angry smile
#102 by (49.230.176.214|49.230.176.214) At 2014-03-18 08:10,
#101 by (1.20.212.221|1.20.212.221) At 2014-01-03 19:57,
ตาล
#100 by ตาล (103.7.57.18|49.231.114.89) At 2013-06-17 18:26,
ช่วยผมเติมพยัญชนะของศัพท์ภาษาจีนได้ไหมครับ
#99 by vinai (103.7.57.18|171.97.140.31) At 2012-06-23 14:09,
#98 by vinai (103.7.57.18|171.97.140.31) At 2012-06-23 14:04,
#97 by ดาริกา (103.7.57.18|223.205.86.78) At 2012-06-05 20:58,
ภาษาจีนยากมากเเต่ก็หนุกมากด้วยค่ะ ขอบคูณมากๆค่าbig smile big smile big smile confused smile cry
#96 by len (103.7.57.18|118.172.114.8) At 2012-05-13 14:22,
ต้องตั้งใจ อ่านให้ออก เขียนให้ได้ สอบชิงทุนให้ได้ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry question cry double wink
#95 by เเคน (118.173.32.124) At 2012-02-11 11:44,
ยากมากๆ เเต่สนุกดี ต้องพยายามจดจำ embarrassed question sad smile open-mounthed smile big smile
#94 by เเคน (118.173.32.124) At 2012-02-11 11:40,
#93 by น้ำหวาน (101.109.146.109) At 2011-11-15 00:12,
เซียเซียะ.....
confused smile ไจ๋เจี่ยน
#92 by เสี่ยวซ้ง (124.122.191.15) At 2011-10-13 21:30,
ขอตอบ คนขี้สงสัยนะค่ะ
ถ้ามีโอกาศเรียนก็เรียนเลยค่ะ เพราะภาษาไทย อังกฤษ
ไม่ได้แล้วค่ะ ที่ร.ร แก้มก็ เปิดสอนเหมือนกันค่ะ แก้มก็เลือกเรียนค่ะ อาศัย ท่อง จำ ตั้งใจ sad smile big smile big smile
#91 by ณ้อง แก้ม เด็กศิลปภาษา (124.122.217.243) At 2011-07-18 19:26,
เชี่ยอา ขอบคุณ เหล่า ซือ ครู,อาจารย์ หมิง จือ ชื่อ
ปาป๋า พ่อ มาม่า แม่ เม่น เมย น้องสาว
big smile big smile big smile big smile sad smile
#90 by ณ้อง แก้ม เด็กศิลปภาษา (124.122.217.243) At 2011-07-18 19:16,
หนี่ หาว สวัสดี มะ ไหม(ใช้ในการถาม)ว๊อ ฉัน ผม ดิฉัน เหย มาก
บทสนทนา
หนี่หาว ..........(ตามด้วยชื่อคนที่เธอทักทาย)
..........(ตามด้วยชื่อคนที่เธอทักทาย) หนี่หาว
***********************************
การแนะนำชื่อ
หนี่ หาว,ว๊อเจียว ......(ตามด้วยชื่อของเธอ)
การกล่าวสวัสดี ในช่วงเวลา เช้า บ่าย กลางคืน
เช้า จาว ชั่ง หาว
บ่าย เชียน อู หาว
กลางคืน หวันชั่งหาว
*************** จากเด็กศิลปภาษา********big smile sad smile
#89 by ณ้อง แก้ม เด็กศิลปภาษา (124.122.217.243) At 2011-07-18 19:09,